NEN 3140 bestaande installatie

Veiligheid van de elektrische installaties en de apparatuur is vastgelegd in de NEN 3140 en wettelijk verplicht. Deze richtlijn omvat een periodieke visuele inspectie en meting van bestaande installaties, waarbij vier kernaspecten onderzocht en beoordeeld moeten worden:

1. Is de installatie veilig (met betrekking tot kortsluiting, brand, levensgevaar) ?
2. Is er sprake van defecten of gebreken aan de installatie ?
3. Wat is de staat van onderhoud ?
4. Zijn de omstandigheden waaronder de installatie functioneert nog steeds dezelfde als die waarvoor deze is ontworpen ?

De inspectie wordt afgerond met een overzichtelijke rapportage die u een oordeel geeft over de staat en het functioneren van de geinspecteerde installatie. Hierbij krijgt u een onderhouds-preventierapport alsmede een opsomming van de eventueel te nemen maatregelen. Dit maakt een vergelijk met latere inspecties mogelijk en geeft een goed beeld voor eventuele onderhouds- en preventie maatregelen. Tevens heeft u hiermee aantoonbaar bewijs dat u aan uw wettelijke verplichting voldoet.

Wat is NEN 3140 eigenlijk?
NEN 3140 is een omschrijving van de algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van werkzaamheden aan, met of nabij elektrische installaties. In deze norm staat vermeld wat wel en wat niet gedaan moet worden.

Is keuren verplicht?
Ja, keuren is verplicht. Als werkgever moet je een schriftelijk bewijs kunnen overleggen, waaruit blijkt dat het arbeidsmiddel tenminste één keer per jaar gecontroleerd wordt. De beste en meest waterdichte methode is om deze keuring uit te voeren conform de NEN 3140.

Wat gebeurt er als u niet keurt?
Indien bij een arbeidsongeval letsel ontstaat, met als oorzaak een ondeugdelijk arbeidsmiddel en er kan na onderzoek worden aangetoond dat de werkgever nalatig is gebleken, is deze volgens artikel 7:658 BW voor 100% aansprakelijk voor financiële consequenties.

Wat zijn hiervan de gevolgen voor mijn onderneming? 1) Hoge boetes. 2) Stillegging van de onderneming. 3) Publicatie landelijke vakbladen en kranten enz. 4) Betalen van materiële en immmateriële gevolgschade.

Deel deze informatie

Beco Vianen

Maatwerk in uitrustingsstukken voor graafmachines en wielladers en landbouwkippers en grondverzetkippers.

Heat Barrier BV

Gespecialiseerd in bouwkundige brandpreventie.

Stadsboerderij De Vosheuvel

kinderboerderij Stadsboerderij de Vosheuvel in Amersfoort.

"Houcon" Construction Services B.V.

gespecialiseerd co-maker en verlengstuk of vervanger van technische diensten, service- en onderhoudsdiensten.